مقاله رابطه علایم اختلالات شخصیت با تعلل ورزی و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: رابطه علایم اختلالات شخصیت با تعلل ورزی و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان دختر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات شخصیت
مقاله تعلل ورزی
مقاله اعتماد به نفس تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیامرثی آذر
جناب آقای / سرکار خانم: آریاپوران سعید
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختلالات شخصیت نقش منفی ای در سلامت دانشجویان دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علایم اختلالات شخصیت با تعلل ورزی و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان دختر بود. روش این پژوهش همبستگی بود و ۳۷۷ دانشجوی دختر دانشگاه آزاد اردبیل با روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه های بالینی چند محوری میلون و مقیاس تعلل ورزی و اعتماد به نفس تحصیلی را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین علایم اختلالات شخصیت اسکیزوئید، اسکیزوتایپال، ضداجتماعی، نمایشی، مرزی، اجتنابی، وابسته، اجباری، افسرده، آزارگر و منفی گرا با تعلل ورزی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین علایم اختلالات شخصیت خودشیفته، مرزی، اجتنابی، وابسته، افسرده و منفی گرا با اعتماد به نفس تحصیلی رابطه معنی دار وجود داشت. بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام علایم اختلالات شخصیت ۲۴ درصد از واریانس تعلل ورزی و ۱۱ درصد از واریانس اعتماد به نفس تحصیلی را تبیین نموده است (P>0.01). نتایج از رابطه اختلالات شخصیت با تعلل ورزی و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان دختر حمایت می کند و باید به نقش اختلالات شخصیت در متغیرهای مرتبط با سلامت دانشجویان دختر توجه شود.