مقاله رابطه عدالت و تعهد سازمانی با بهره وری شغلی در بین دبیران دبیرستان های دخترانه شهر مرودشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۲۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: رابطه عدالت و تعهد سازمانی با بهره وری شغلی در بین دبیران دبیرستان های دخترانه شهر مرودشت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازمانی
مقاله تعهد سازمانی
مقاله بهره وری شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیریان زاده مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: قلتاش عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، توصیف رابطه عدالت و تعهد سازمانی با بهره وری شغلی دبیران شهر مرودشت بوده است. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بوده است. جامعه مورد پژوهش، دبیران زن در دوره متوسطه (دخترانه) شهر مرودشت بوده اند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد ۱۰۵ نفر دبیران انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد عدالت سازمانی مورمن و تعهد سازمانی آلن و مایر و بهره وری اچیو استفاده شده است. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب ۰٫۷۳ و ۰٫۹۰ و ۰٫۸۳ می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه استفاده شده است، که نتایج حاصل نشان داد بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با بهره وری رابطه معنی داری وجود دارد، بین مولفه های عدالت سازمانی با بهره وری رابطه معنی داری وجود دارد و بین مولفه های تعهد سازمانی با بهره وری رابطه وجود دارد.