مقاله رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و بهره وری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در اخلاق زیستی از صفحه ۹۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و بهره وری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازمانی
مقاله بهره وری کارکنان
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدین سیدحسام
جناب آقای / سرکار خانم: احدی نژاد بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: تورانی سوگند
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی فرد فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عدالت سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با موقعیت های شغلی ارتباط دارد، بکار می رود. ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت تاثیر قرارمی دهد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و بهره وری از نظر کارکنان در بیمارستان های آموزشی- درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال۹۰ است.
روش: این پژوهش مطالعه ای توصیفی- تحلیلی است. نمونه پژوهش ۱۳۱ نفر از کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران است که به روش تصادفی انتخاب شده اند. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه عدالت سازمانی و بهره وری کارکنان استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss و از آزمون آماری اسپیرمن و شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار استفاده گردیده است.
یافته ها: عدالت سازمانی ادراک شده در بیمارستان (الف) بیشترین و در بیمارستان (ج) کمترین است. بهره وری از نظر کارکنان در بیمارستان الف بیشترین و در بیمارستان (ب) کمترین می باشد. بین عدالت سازمانی ادراک شده و ابعاد آن با بهره وری از نظر کارکنان را بطه مثبت معنادار وجو دارد (
p-value<0.01).
نتیجه گیری: عدالت سازمانی ادراک شده کمتر از متوسط و بهره وری از نظر کارکنان بالاتر از متوسط می باشند. بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با بهره وری از نظر کارکنان رابطه وجود دارد. بنابراین مدیران باید از طریق تقویت هریک از این مولفه ها باعث بهبود عدالت سازمانی ادراک شده و بهره وری از نظر کارکنان شوند.