مقاله رابطه عدالت سازمانی، سلامت سازمانی، اشتیاق شغلی و جو سازمانی نوآورانه با توانمندسازی روان شناختی و رفتار مدنی سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۵۶ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: رابطه عدالت سازمانی، سلامت سازمانی، اشتیاق شغلی و جو سازمانی نوآورانه با توانمندسازی روان شناختی و رفتار مدنی سازمانی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازمانی
مقاله سلامت سازمانی
مقاله اشتیاق شغلی
مقاله جو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادری فرح
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی، سلامت سازمانی، اشتیاق شغلی و جو سازمانی نوآورانه با توانمندسازی روان شناختی و رفتار مدنی سازمانی در کارکنان یک سازمان صنعتی در شهر اهواز بود. جامعه آماری را ۷۴۸۰ نفر از کارکنان سازمان تشکیل داد. با استفاده از جدول کرج سای و مورگان، و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد ۴۰۰ نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. نوع تحقیق، توصیفی همبستگی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه های عدالت سازمانی (ینهوف و مورمن، ۱۹۹۳)، سلامت سازمانی (تمیمی نژاد، ۱۳۸۶)، اشتیاق شغلی (سلانوا و شوفیلی، ۲۰۰۱)، جو سازمانی نوآورانه (سیگل و کایمر، ۱۹۷۸)، رفتار مدنی سازمانی (لی و آلن، ۲۰۰۲) و توانمندسازی روان شناختی (اسپریتزر، ۱۹۹۵) بود. از روش آماری تحلیل همبستگی کانونی استفاده شد. نتایج نشان داد که دو مجموعه متغیرهای ملاک و پیش بین در دو بعد با ضرایب همبستگی کانونی ۸۴٫۰ و ۱۹٫۰ رابطه معنا داری دارند. مطابق نتایج به دست آمده، اشتیاق شغلی با ضریب (۹۹٫۰) قوی ترین رابطه را با اولین متغیر کانونی داشت. سلامت سازمانی (۷۷٫۰)، عدالت سازمانی (۷۱٫۰) و جو نوآورانه سازمانی (۵۱٫۰) به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در بعد دوم قوی ترین حضور مربوط به سلامت سازمانی (۴۶٫۰-) بود و جو نوآورانه سازمانی (۳۰٫۰)، عدالت سازمانی (۲۴٫۰-) و اشتیاق شغلی (۰۸٫۰) در سلسله مراتب بعدی قرار داشتند. همچنین، مطابق نتایج به دست آمده اولین متغیر کانونی، قوی ترین رابطه را با توانمندسازی روان شناختی (۹۸٫۰) و سپس با متغیر رفتار مدنی سازمانی (۷۸٫۰) داشت. دومین متغیر کانونی قوی ترین رابطه را با رفتار مدنی سازمانی (۶۳٫۰) داشت و توانمندسازی روان شناختی با ضریب (۲۰٫۰-) در رتبه بعدی قرار گرفتند.