مقاله رابطه عامل های شخصیتی و زیر مولفه های بخشش در بین دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۸۳ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: رابطه عامل های شخصیتی و زیر مولفه های بخشش در بین دانشجویان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنج عامل بزگ شخصیت
مقاله بخشش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراسمعلی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بیرامی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخشش، میلی درونی است که افراد را به سوی بازداری از پاسخ های ناخوشایند ارتباطی و رفتارکردن به طور مثبت، نسبت به کسی که به طور منفی با آن ها رفتار کرده است، متمایل می سازد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه عامل های شخصیتی و زیر مولفه های بخشش (تنفر پایا، حساسیت به مقتضیات و تمایل بر بخشش) در بین دانشجویان بود. بدین منظور، ۴۳۰ نفر (۲۰۱ پسر و ۲۲۹ دختر) از دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری تصادفی نسبتی، انتخاب شدند و با پرسشنامه های پنج عاملی شخصیت و بخشش مالت، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که عوامل شخصیتی به طور ترکیبی ۲۵ درصد از واریانس تنفر پایا و ۲۱ درصد از واریانس حساسیت به مقتضیات و ۶ درصد از واریانس تمایل بر بخشش را تبیین می کند. سازگاری به صورت منفی و روان رنجورخویی به صورت مثبت، نقش معناداری در پیش بینی تنفر پایا دارد؛ سازگاری، برونگرایی، روان رنجورخویی و وجدانی بودن نیز به طور مثبت قادر به پیش بینی حساسیت به مقتضیات اند. همچنین، دو بعد روان رنجورخویی به صورت منفی و سازگاری به صورت مثبت، قادر به پیش بینی معنادار تمایل بر بخشش است.