سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلال مومنی گرپاچ – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه محقق اردبیلی
آیدین حمیدی – استادیار و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
صمد مبصر – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
حشمت پسندیده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی قابلیت جوانه زنی و بنیه لاین های مختلف بذر ذرت ۷۰۴ و تعیین ازمون مناسب برای ارزیابی کیفی این بذرها و همبستگی انها با صفات مزرعه، پژوهشی در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی و ازمایشگاه تجزیه کیفی بذر موسسات تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال د رکرج اجرا گردید. آزمایش های آزمایشگاهی( آزمون سرما، پیری تسریع شده و جوانه زنی استاندارد) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و ازمایش مزرعه بصورت فاکتوریل در قالب بلوک های کمل تصادفی با تیمارهای آزمایش قوه نامیه ( بالای استاندارد، استاندارد (۸۵ درصد) و زیر استاندارد) و سه لاین اینبرد والدینی سینگل کراس ۷۰۴ شامل (MO17 و B73rfc و B73CMS ) در ۴ تکرار اجرا گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده ها مشخص نمود که لاین اینبرد با قوه نامیه بالا و از بین آنها لاین های اینبرد، MO17 بالاترین درصد سبز شدن در مزرعه داشت، اما بالاترین عملکرد مربوط به لاین MO17 با قوه نامیه استاندارد بود. در بین صفات آزمایشگاه، بالاترین قابلیت جوانه زنی و درصد گیاهچه های عادی مربوط به بذرهای دارای قوه نامیه بالا برای هر لاین ذرت و در بین لاین اینبرد بالاترین شاخص ها مربوط به لاین اینبرد B73CMS بود. نتایج همبستگی بین صفات مزرعه و آزمایشگاه نشان داد که فقط درصد گیاهچه عادی در آزمون پیری تسریع شده با درصد سبز شدن گیاهچه در مزرعه همبستگی مثبت و معنی دار داشت.