مقاله رابطه طول پنیس با فاصله آنوژنیتال در نوزادان ترم متولد شده در گرگان در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۱۴ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: رابطه طول پنیس با فاصله آنوژنیتال در نوزادان ترم متولد شده در گرگان در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طول پنیس
مقاله فاصله آنوژنیتال
مقاله نوزاد ترم
مقاله پسر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فولادی نژاد مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: علائی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: معمارزاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اندازه فاصله آنوژنیتال شاخصی مطمئن و پذیرفته شده از اثر آندروژن درون زاد یا محیطی بر روی تکامل سیستم تولید مثل جنین در رحم مادر و نیز نوزاد است. لذا این مطالعه با هدف تعیین همبستگی طول پنیس با فاصله آنوژنیتال و برخی از پارامترهای آنتروپومتریک انجام شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی طول پنیس در حالت کشیده و فاصله آنوژنیتال تعداد ۴۲۷ نوزاد پسر ترم سالم متولد شده در مرکز آموزشی- درمانی در شمال ایران مورد بررسی قرار گرفت. سایر متغیرهای مورد بررسی سن مادر، وزن، قد و دور سر نوزادان بود. ابتدا نرمال بودن توزیع متغیرها با آزمون شاپیرو- ویلک سنجش گردید و از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
یافته ها: در این مطالعه میانگین طول پنیس نوزادان پسر ترم و از نظر بالینی سالم ۳۲٫۱±۳٫۵ mm میلیمتر و میانگین فاصله آنوژنیتال در آن ها ۲۴٫۵±۲٫۵ mm بود. بین طول پنیس و فاصله آنوژنیتال رابطه مستقیم ضعیفی وجود داشت (r=0.097, p=0.046).
استنتاج: همبستگی بین طول پنیس و فاصله آنوژنیتال نشان داد که می توان از فاصله آنوژنیتال نیز مانند طول پنیس برای ارزیابی سیستم تناسلی استفاده کرد و شاید بتواند به عنوان یک شاخص مشترک برای ارزیابی در هر دو جنس مورد استفاده قرار گیرد.