سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیرا خندابی – گروه شیلات مرکز آموزش عالی شهید بابایی اراک
فاطمه قاسمی –
محمدمهدی رضایی –

چکیده:

ماهی حلوا سفیدPampus argenteus یکی از مهمترین ماهیان تجاری سواحل جنوبی ایران میباشد. میزان صید کل این گونه در واحد تلاش از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ برداشت و تغییرات آنها بررسی شد، در سالهای اخیر ذخایر این گونه کاهش داشته است ولی تجزیه واریانس لگاریتم طبیعی صید در واحد تلاش حلوا سفید بین سالهای مختلف درصیدگاههای بررسی شده معنی دار نیستp>0/05 متوسط طول چنگالی و وزن تر و انحراف معیار گونه حلوا سفیددر این بررسی به ترتیب برابر ۳/۹۴±۲۴/۰۵ سانتی متر و ۵۴۸±۱۵۳ گرم به دست آمد . رابطه لگاریتمی طول با وزن اینگونه در سال ۱۳۸۶ به صورت Y=3.618X-12.204 بدست آمد که رشد آلومتریک مثبت می باشد که با توجه به آلومتریک بودن رشد نمی توان با استفاده از فرمول برتالنفی مدل رشد را تعریف نمود . تغییرات میزان صید این گونه میتواند به عنوان شاخص تغییرات اکولوژیک در میزان تولیدات دریایی، اعلام خطر مهمی در نظر گرفته شود.