سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان بیژنی – گروه شیلات مرکز آموزش عالی شهید بابایی اراک
محمدمهدی رضایی –
الهام سرفراز –
هدی مشایخی –

چکیده:

برخی از خصوصیات زیستی ماهی حلو ا سیاه در سواحل سیستان و بلوچستان بررسی گردید . اندازه گیری طول چنگالی و وزن کل در مناطق مهم تخلیه صید انجام شد. میزان صید کل این گونه در واحد تلاش از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ برداشت و تغییرات آنها بررسی شد ، در سالهای اخیر ذخایر این گونه وcpue افزایش داشته است ول ی تجزیه واریانس صید در واحد تلاش حلوا سیاه بین سالهای مختلف در صیدگاههای بررسی شده معنیدار نیستp>0/05 متوسط طول چنگالی و وزن تر و انحراف معیار گونه حلوا سیاه در این بررسی به ترتیب برابر با ۲/۸۶± ۳۱/۳ سانتی متری و ۸۶۴±۲۷۶ گرم به دست آمد که با توجه به بررس یهای گذشته برای این گونه این سایز نشان دهنده مناسب بودن طول ماهیان صید شده و در نتیجه ابزار صید این گونه میباشد ..رابطه لگاریتمی طول با وزن این گونه در سال ۱۳۸۶ بهصورتY =2.66X-9.33 (R=0.83بدست آمد. با استفاده از تست پائولی میزانb محاسباتی نسبت به میزانb مورد انتظارb=3آزمون گردید که اختلاف معنی داری با ۳ داشت و رشد آلومتریک منفی میباشد