مقاله رابطه طرد و پذیرش مادر با پرخاشگری در دانشجویان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: رابطه طرد و پذیرش مادر با پرخاشگری در دانشجویان دختر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرد مادر
مقاله پذیرش مادر
مقاله پرخاشگری
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: تاجیک زاده فخری
جناب آقای / سرکار خانم: رییس کریمیان فرحناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه خشونت و پرخاشگری در سطحی وسیع و در جوامع مختلف مشاهده می شود، که عوارض آن در برگیرنده ی فرد و جامعه می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه طرد و پذیرش مادر با میزان پرخاشگری در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود.
مواد و روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی، همبستگی بود که بر روی ۱۰۰ دانشجوی دختر انجام شد. نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده صورت گرفت. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه طرد و پذیرش والدین ویژه بزرگسالان (فرم مادر) و پرسشنامه پرخاشگری بود. داده ها به کمک نرم افزار SPSS و با به کارگیری آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و همبستگی متعارف) تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: ضرایب ساختاری بدست آمده در این پژوهش نشان می دهند که الگویی از نمره های بالا در پذیرش مادر و نمره های پایین در طرد مادر با الگویی از نمره های پایین در پرخاشگری غیرمستقیم، پرخاشگری جسمی، خشم و خصومت همبسته هستند. بنابراین یافته های این پژوهش نشان می دهد که ترکیب پذیرش پایین و طرد بالا احتمال پرخاشگری غیرمستقیم، پرخاشگری جسمی، خشم و خصومت را بالا می برد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به پژوهش حاضر می توان بیان کرد که رابطه بین طرد و پذیرش مادر و پرخاشگری قابل توجه است.