مقاله رابطه طرد و پذیرش مادر با ویژگی های شخصیتی در دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: رابطه طرد و پذیرش مادر با ویژگی های شخصیتی در دانشجویان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرد مادر
مقاله پذیرش مادر
مقاله ویژگی های شخصیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی زاده هنرمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: ارشدی نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه طرد و پذیرش مادر با ویژگی های شخصیتی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. نمونه ای به حجم ۳۱۸ نفر (۱۴۷ نفر پسر و ۱۷۱ دختر) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، به روش تصادفی چند مرحله ای خوشه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه طرد و پذیرش والدین ویژه بزرگسالان (فرم مادر) و پرسشنامه پنج عاملی نئو بود. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل همبستگی متعارف استفاده شد. ضرایب ساختاری بدست آمده در این پژوهش نشان می دهند که الگویی از نمره های بالا در پذیرش مادر و نمره های پایین در طرد مادر با الگویی از نمره های بالا در برون گرایی، توافق پذیری و وجدانی بودن و نمره های پایین در روان رنجور خویی همبسته هستند. بنابراین یافته های این پژوهش نشان می دهد که ترکیب پذیرش مادری پایین و طرد مادر بالا احتمال برون گرایی، توافق پذیری و وجدانی بودن را پایین و احتمال روان رنجورخویی را بالا می برد.