سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه نکویی پور – کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اهواز
کبری حسن زاده – کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد شوشتر

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با علائم وسواسی – اجباری دانشجویان دانشگاه آزاداهواز بود. پژوهش حاضر از نوع همبستی بود و جامعه آماری ۳۸۴ نفر (دختر ۱۹۲ و ۱۹۲ پسر) از دانشجویاندانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بودند که از بین زنها (۱۹۲ مرد و ۱۹۲ زن) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری عبارت بودند از: McQ=30، فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره sQ-sf و پرسشهامه وسواسی –اجباری مادزلی MocI. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین طرحواره ناسازگار اولیه و وسواس فکری –عملی دانشجویان دختر و پسر رابطه وجود دارد (p=0/003 و r=0/18). طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون به روش ورود مکرر ضریب همبستی چند متغیری برای ترکیب خطی متغیرهای پیش بین طرحواره های ناسازگار اولیه با وسواس فکری- عملی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحداهواز برابر با R=0/204 و R(2)=0/114 است که در سطح p=0/0000 معنادار است. با توجه به مقدار ضریب تعیین ((R(2) مشخص شده است که متغیرهای پیش بین ۱۱ درصد از واریانس متغیر ملاک (وسواس فکری- عملی را پیش بینی می کند. در واقع نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش طرحواره های ناسازگار اولیه، وسواس فکری-عملی دانشجویان نیز افزایش یافته است.