مقاله رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و جامعه ستیزی در زنان بی خانمان وابسته به مواد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی کاربردی از صفحه ۹۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و جامعه ستیزی در زنان بی خانمان وابسته به مواد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان بی خانمان
مقاله جامعه ستیزی
مقاله طرحواره های ناسازگار اولیه
مقاله وابسته به مواد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی آریا علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنژادفرید علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فخری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش تعیین طرحواره های ناسازگار اولیه و جامعه ستیزی در زنان بی خانمان وابسته به مواد بود.
روش: روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری حدود ۸۰۰ زن بی خانمان وابسته به مواد در مکان های مختلف شهر تهران بود. از میان این مکان ها مرکز گذری خانه خورشید و خوابگاه زنان تولد دوباره و تمام پارک های جنوب شهر تهران انتخاب شدند و به روش در دسترس ۶۰ نفر به خرده مقیاس جامعه ستیزی نسخه دوم تجدید نظر شده پرسشنامه چندوجهی مینه سوتای جیمز بوچر ۱۹۸۹ و نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ ۱۹۹۸ پاسخ دادند.
یافته ها: یافته ها نشان داد جامعه ستیزی ۷۳% از زنان بی خانمان وابسته به مواد بالا است و در طرحواره های ناسازگار اولیه در زیرمقیاس ها ی ایثار بالاترین و در وابستگی/ بی کفایتی پایین ترین نمره را دارند. به علاوه طرحواره های انزوای اجتماعی/ بیگانگی با بیشترین و وابستگی/ بی کفایتی با کمترین مقدار می تواند ۳۵% از واریانس جامعه ستیزی را پیش بینی کند.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت طرحواره های ناسازگار اولیه در بروز اختلال های شخصیت و آسیب های روانی- اجتماعی این زنان، تمرکز بر این طرحواره ها در برنامه های درمانی به منظور ارتقا سازگاری فردی، روانی، اجتماعی و رفع مشکل های ترک مواد می تواند بسیار مفید و کمک دهنده باشد.