مقاله رابطه شدت انرژی و کارایی اقتصادی در کشورهای منتخب با استفاده از الگوی گشتاور تعمیم یافته: کاربردی از تحلیل پنجره ای پوششی داده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: رابطه شدت انرژی و کارایی اقتصادی در کشورهای منتخب با استفاده از الگوی گشتاور تعمیم یافته: کاربردی از تحلیل پنجره ای پوششی داده ها
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شدت انرژی
مقاله کارایی اقتصادی
مقاله تحلیل پنجره ای داده ها
مقاله روش گشتاورهای تعمیم یافته
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راسخی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانی پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر رابطه میان شدت انرژی و کارایی اقتصادی و مشخصا وجود رابطه U برعکس میان این دو را برای مجموعه کشورهای منتخب (۱۷ کشور توسعه یافته و ۱۴ کشور در حال توسعه شامل ایران) طی بازه زمانی (۲۰۱۱-۱۹۹۱) مورد بررسی قرار داده است. برای محاسبه کارایی اقتصادی از روش تحلیل پنجره ای پوششی داده ها استفاده شده و در ادامه برای برآورد اثر شدت انرژی بر کارایی اقتصادی از روش گشتاورهای تعمیم یافته بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش شدت انرژی تا حد آستانه کارایی اقتصادی افزایش می یابد، اما پس از آن نقطه افزایش شدت انرژی کاهش کارایی اقتصادی را به دنبال دارد، بنابراین برای کشورهای منتخب طی دوره موردنظر رابطه U برعکس بین شدت انرژی و کارایی اقتصادی تایید می گردد.