سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا دستجردی – ستادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
حجت صفری – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
محمد رمضانی – رئیس گروه تحقیق و پژوهش پژوهشکده تعلیم و تربیت استان خراسان جنوبی

چکیده:

تحقیق حاضر بر آن است تا رابطه صفات شخصیت و وندالیسم را در دانش آموزان مورد بررسی قرار دهد. خرابکاریهای آموزشی بعنوان یک رفتار تخری بگرایانه مد نظر م یباشد و عبارتست از آن دسته آسیب ها و صدماتی که توسط دانش آموزان به شکل ارادی یا غیرارادی به محیط آموزشی وارد می شود.به هر ترتیب هرچه تخریب کارها رفتارهای ویرانگرانه بیشتری در مدارس داشته باشند به همان اندازه مرکز آموزشی و مدرسه می بایست از هزینه های آموزشی دیگر کاسته و از سرانه آموزشی مبلغی را برای ترمیم میز و صندلی های شکسته شده و …نماید. تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش لزوم توجه به روحیات و ویژگ یهای نسل جوان، ایجاب م یکند که در جهت شناخت و کاهش رفتار های خرابکاران نیز توجه ویژه گردد. برای انجام این پژوهش از روش توصیفی و همبستگی استفاده شده است ، جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دوره متوسطه استان خراسان جنوبی می باشد ، برای تعیین حجم نمونه از جامعه آماری با توجه به نمونه گیری طبقه ای نسبتی تعداد ۴۰۱ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند ، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های وندالیسم، شخصیت استفاده شده است. در این پژوهش از روشهای آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.نتایج نشان داد که صفات برونگرایی و روان رنجور خوئی رابطه مثبت و معنی دار و پذیرش،وظیفه شناسی و سازگاری رابطه منفی معنی دار با وندالیسم دارند (فرمول در متن اصلی مقاله) با توجه به نتایج تحقیق و نقش موثر صفات شخصیت در بروز وندالیسم ضروری است که خانواده ها و مدارس در رشد و پرورش شخصیت اهتمام بیشتری نموده و نقش فعال تری ایفا نمایند.