مقاله رابطه سیستم فن آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان آموزشی در مدارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: رابطه سیستم فن آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان آموزشی در مدارس
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم فن آوری اطلاعات
مقاله خلاقیت
مقاله انعطاف پذیری
مقاله نوآوری
مقاله کارکنان آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامویردی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: امامویردی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه سیستم فن آوری اطلاعات، با خلاقیت مدیران و معلمان دبیرستان های پسرانه دولتی شهرستان خوی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کلیه مدیران و معلمان دبیرستان های پسرانه شهرستان خوی، به تعداد ۲۷۰ نفر می باشد. از این مقدار حجم نمونه آماری ۱۴۰ نفر انتخاب شده، به طوری که ۴۰ نفر مدیر به روش سرشماری و ۱۰۰ نفر دبیر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه است که بعد از تایید روایی پرسش نامه توسط استادان و صاحب نظران و محاسبه پایایی پرسش نامه ها (پرسش نامه سیستم فن آوری اطلاعات ۰٫۸۹ و پرسش نامه خلاقیت ۰٫۸۷) اجرا گردید. جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون های پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها، نشان داد که تمامی مولفه های خلاقیت (سیالی، انعطاف، بسط، ابتکار) رابطه معنی داری با سیستم فن آوری اطلاعات دارند. نتایج رگرسیون نشان داد که سیستم فن آوری اطلاعات، با ضریب تبیین ۰٫۵۴۶ و ضریب بتای ۰٫۵۱۵، تاثیر مثبت بر روی خلاقیت معلمان و مدیران داشته و به عنوان پیش بینی کننده خلاقیت می باشد. بنابراین، نتایج به دست آمده از تحقیق حاکی از وجود رابطه قوی بین سیستم فن آوری اطلاعات و خلاقیت است و پیاده سازی سیستم های نوین اطلاعات دانش با تاکید بر سیستم فن آوری اطلاعات در مدارس، از عوامل مهم ایجاد کننده خلاقیت و انعطاف و پرورش ایده های نو در کارکنان و از بسترهای مهم برای ایجاد مدارس یادگیرنده می باشد.