مقاله رابطه سوگیری تفسیر و اضطراب اجتماعی در دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: رابطه سوگیری تفسیر و اضطراب اجتماعی در دانشجویان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوگیری تفسیر
مقاله اضطراب اجتماعی
مقاله افسردگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی طرقبه صایمه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی فدردی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پردازش اطلاعات و سرنخ های اجتماعی، یکی از تبیین های تداوم اضطراب در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی است. افراد مضطرب، به احتمال بیشتری به ارایه تفسیرهای کاذبی می پردازند که در غیاب سرنخ های واقعی، موجب ادراک خطر می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی سوگیری تفسیر و اضطراب اجتماعی در دانشجویان بود. بدین منظور، طی یک طرح همبستگی، ۶۳ نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر ترس از ارزیابی منفی و افسردگی و سوگیری تفسیر مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که بین سوگیری تفسیر و نشانه های اضطراب اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به علاوه، مشخص شد که سوگیری تفسیر می تواند میزان اضطراب اجتماعی را حتی پس از کنترل افسردگی پیش بینی کند. با توجه به این که سوگیری تفسیر منفی یکی از مولفه های مهم در ایجاد و تداوم اضطراب اجتماعی است، ضروری است رویکردهای درمانی، تعدیل سوگیری در پردازش اطلاعات و کاهش سوگیری تفسیر منفی را به عنوان اهداف درمانی بالقوه در نظر بگیرند.