سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین آریایی نژاد – دپارتمان حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، مرکزکردکوی،گلستان، ایران
موسی الرضا زنگانه – مربی، حسابداری، دانشگاه پیام نور، ج، اایران

چکیده:

در این تحقیق رابطه بین سود حسابداری و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسیشده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ ، پنجاه شرکت منتخب از میان شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جهت آزمون فرضها از روش رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شدهاست. همچنین جهت برقرار نمودن فرضهای رگرسیون از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های تحقیقنشان میدهد که از میان صورتهای مالی اساسی ترازنامه و صورت سود و زیان و ارقام انتهایی آنها یعنی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام وسود خالص در پیش بینی تغییرات ارزش بازار شرکت دارای بیشترین قدرت هستند و برای پیش بینی ارزش بازار شرکتها اطلاعاتی مربوطتر ارائه می دهند.