سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام رستمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی دانشگاه گیلان
سیدولی اله موسوی – دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه گیلان
عباسعلی حسین خانزاده – دانشیارگروه روانشناسی دانشگاه گیلان

چکیده:

سرطان یکی ازعوامل اصلی بروز مرگ و میر درجهان امروز است و درفرهنگ و عرف عامیانه نیز این گونه قضاوت میشود که سرطان پایان زندگی است اما انچه که دراین میان اهمیت دارد این است که درمان سرطان ازجنبه های روانی افراد جدانیست هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه سلامت معنوی و اضطراب مرگ دربیماران مبتلا به سرطان پیشرفته و درمان پذیر و افراد غیرمبتلا میباشد این مطالعه به روش توصیفی و ازنوع پژوهشهای همبستگی بوده و جامعه اماری این پژ<هش متشکل ازبیماران مبتلا به سرطان پیشرفته و درمان پذیر و افراد غیرمبتلا بود نمونه اماری مورد استفاده دراین پژوهش تعداد ۱۰۰ نفر ازبیماران سرطانی پشیرفته ۱۰۰نفر بیماران سرطانی درمان پذیرمراجعه کننده به بیمارستان ها و مراکز درمانی خصوصی درمان سرطان شهرشیراز درسه ماهه اول سال ۱۳۹۳ و ۱۰۰نفر ازافراد غیرمبتلا بوده که بااستفاده ازروش نمونه گیری دردسترس انتخاب گردیدند ابزارهای این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون و پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر که پس ازتکمیل پرسشنامه های مربوطه و جمع اوریداده ها کدگذاری و وارد نرم افزار SPSS گردید و باکمک اماره همبستگی پیرسون موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت براساس نتایج این پژوهش میان سلامت معنوی و اضطراب مرگ درهرسه گروه رابطه معنادار منفی وجود دارد