مقاله رابطه سلامت سازمانی، اشتیاق شغلی و جو سازمانی نوآورانه با توانمند سازی روان شناختی در کارکنان یک شرکت صنعتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۵۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: رابطه سلامت سازمانی، اشتیاق شغلی و جو سازمانی نوآورانه با توانمند سازی روان شناختی در کارکنان یک شرکت صنعتی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت سازمانی
مقاله اشتیاق شغلی
مقاله جو سازمانی نوآورانه
مقاله توانمند سازی روان شناختی
مقاله کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده سحر
جناب آقای / سرکار خانم: نادری فرح
جناب آقای / سرکار خانم: عنایتی میرصلاح الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضرتعیین رابطه سلامت سازمانی، اشتیاق شغلی و جو سازمانی نوآورانه با توانمند سازی روان شناختی در کارکنان یک سازمان صنعتی اهواز بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان یک سازمان صنعتی در اهواز بود که به کمک جدول مورگان و فرمول تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد ۴۰۰ نفر از آنان بعنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از چهار پرسشنامه: سلامت سازمانی تمیمی  نژاد، اشتیاق شغلی سلانوا و شوفیلی، جو سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر و توانمند سازی روان شناختی اسپریتزر استفاده شد. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. تحلیل داده  ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در سطح معنی داری P<0.0001 نشان داد که بین سلامت سازمانی، اشتیاق شغلی و جو سازمانی نوآورانه با توانمند سازی روان شناختی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. در عین حال تحلیل رگرسیون نشان داد که اشتیاق شغلی و سلامت سازمانی پیش بینی کننده بهتری برای متغیر ملاک، توانمند سازی روان شناختی بودند.