سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سلامت روانشناختی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن گل محمدیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
پریسا یاسمی نژاد – دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب
شمسی گل محمدیان – آموزش و پرورش شهرستان اسلام آباد غرب

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه تعلل ورزی و سلامت روان در دانش آموزان دبیرستانی صورت گرفت جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختردبیرستانی شهرستان اسلام آباد غرب بودند. از جامعه موردنظر تعداد ۱۱۶ نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تعلل ورزی شوارزر و شمینتز و دیهل ۲۰۰۰ علامه ۱۳۸۴ و سلامت عمومی GHQ-28Q گلدبرگ و هیلر ۱۹۷۹ بود به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که رابطه مثبت معنی داری بین تعلل ورزی و سلامت روان در کل وجود دارد بدین معنی که هرچقدر میزان مشکلات سلامت روان بیشتر باشد تعلل ورزی و تعویق در کارها در بین دانش آموزان بیشتر است.