سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم صیدی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
کیوان کاکابرایی –
کریم افشاری نیا –

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سطح تحصیلات و سایرعوامل جمعیت شناختی مادران با پیشرفت تحصیلی فرزندان دختر است درپژوهش حاضر ۷۵ دانش اموز دختر فارغ التحصیل از مقطع دبیرستان درسال ۱۳۹۰ به روش نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب شدند و داده های مورد نیاز از پرونده های تحصیلی انان استخراج گردید نتایج بدست آمده از طریق همبستگی پیرسون تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس نشان داد که بین متغیرهای سطح تحصیلات مادران و میزان مشارکت مادران با مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه مثبت و معنادار اما دربین متغیرهای وضعیت اشتغال و همچنین سن مادران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه منفی و معنادار وجود دارد همچنین نتایج نشان داد از طریق متغیرهای پیش بین سطح تحصیلات مادران میزان مشارکت مادران با مدرسه وضعیت اشتغال و سن مادران می توان حدود ۳۴ درصد از تغییرات متغیر ملاک یا پیشرفت تحصیلی را پیش بینی نمود که دراین میان سطح تحصیلات مادران برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر چشم گیرتر از دیگر متغیرهای مورد بررسی بود.