مقاله رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پژوهنده از صفحه ۳۱۲ تا ۳۱۸ منتشر شده است.
نام: رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تبریز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه روانشناختی
مقاله ویژگیهای شخصیتی
مقاله رضایت شغلی
مقاله کتابداران
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهادری خسروشاهی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نصرت آباد تورج
جناب آقای / سرکار خانم: بیرامی منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: رضایت شغلی از مهمترین متغیرها در حیطه رفتار سازمانی محسوب می شود و با عوامل متعددی مرتبط است. در این میان سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی از عوامل اصلی رضایت شغلی محسوب می شوند. هدف این مطالعه تعیین همبستگی سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تبریز بود.
مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تبریز که در سال ۱۳۹۰ مشغول به کار بودند، تشکیل می داد که از این میان تعداد ۱۵۰ کتابدار بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سرمایه روانشناختی، پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی و آزمون رضایت شغلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.
یافته ها: سرمایه روانشناختی و مولفه های آن با رضایت شغلی همبستگی مثبت و معنی داری دارند. همچنین بین ویژگی شخصیتی برون گرایی، همسازی و وظیفه شناسی با رضایت شغلی همبستگی مثبت، و بین ویژگیهای شخصیتی روان نژندی و تجربه پذیری با رضایت شغلی همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. از سویی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که خودکارآمدی، روان نژندی، تجربه پذیری، وظیفه شناسی و سرمایه روانشناختی به ترتیب قادرند تغییرات رضایت شغلی را پیش بینی کنند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، توجه و دقت بیشتر در خصوص سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی افراد برای استخدام کتابداران مناسب و شایسته و همچنین تشکیل کارگروههایی جهت بالا بردن رضایت شغلی در این زمینه احساس می شود