سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – کارشناسارشد زمین شناسی مهندسی- موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان

چکیده:

در این مطالعه رابطه بین سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد در رسوبات آبرفتی شهر مشهد بررسی گردیده است. در این راستا از دادههای لرزهنگاری و اطلاعات حاصل از مطالعات ژئوتکنیکی استفاده شده است. به همین منظور نتایج حاصل از حفاری ۱۲ حلقه گمانه مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج حاصل از ۱۴۰ مورد آزمایشدرون چاهی انجام شده در مسیر پروژه خط دو قطار شهری مشهد تلفیق گردیده است. سپسبا استفاده از تلفیق نتایج حاصل از دادههای لرزهنگاری و اطلاعات ژئوتکنیکی و انجام آزمونهای درجا در گمانههای حفاری شده، جدول پیشنهادی برای طبقهبندی خاک براساس سرعت موج برشی و اعداد حاصل از آزمون نفوذ استاندارد، در محدوده مورد مطالعه پیشنهاد و ارائه گردیده است. از نتایج این مطالعه میتوان به مقایسه آزمون نفوذ استاندارد در گمانههای حفاری شده و سرعت موج برشی بدست آمده از آزمون درون چاهی و ایجاد همبستگی بین عدد نفوذ استاندارد و سرعت موج برشی اشاره نمود، که نشان میدهد سرعت موج برشی ارتباط مستقیمی با افزایشعمق و عدد نفوذ استاندارد دارد