سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خاطره هوشمند – دانشجوی کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ،ایران
سیروس صالحی – استادیار روانشناسی،عضو هیات علمی دانشگاه گیلان، ایران

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه سبک های والد گری و ویزگی های شخصیتی با ابراز وجود دانشجویان انجام شد. جامعهآماری این تحقیق شامل ۵۰۰ نفر از دانشجویان رشته های علوم انسانی ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ در مقطعکارشناسی ارشد می باشد. از این جامعه آماری تعداد ۲۱۷ نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخابشدند ابزارهای اندازه گیری در این تحقیق، پرسشنامه پنج عامل شخصیتی فرم کوتاه، پرسشنامه والدگری آلاباما و پرسشنامهخود ابرازی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که مقادیرهمبستگی بین سبک های والدگری و ویژگی های شخصیتی با خود ابرازی از نظر آماری معنا دار است. همچنین تحلیلرگرسون گام به گام نشان داد که سه متغیر روان نژندی، برونگرایی- درونگرایی و والد گری مثبت توانسته است ۲۴ درصد ازواریانس متغیر ملاک (خود ابرازی) را تبیین کند.