سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کمال محمدزاده –
محمد کشاورز –
سیاوش دیندارلو –

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه سبکهای رهبری تحول افرین و تعامل گرا با بالندگی سازمانی مدیران مدارس شهرستان مرودشت صورت گرفته است روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل مدیران مدراس شهرستان مرودشت بوده که درسال تحصیلی ۹۰-۸۹ مشغول به کاربوده اند و تعداد آنها ۲۳۲ نفر بوده است تعداد نمونه دراین پژوهش ۱۴۴ نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد اطلاعات ازطریق دو پرسشنامه سبکهای رهبری تحول افرین و تعامل گرا با پایایی ۰/۸۷و۰/۸۱بالندگی سازمانی با پایایی ۰/۹۷ و جمع آوری شد جهت جتزیه و تحلیل داده ها از امار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که درسطح امار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان داد که بین سبکهای رهبری تحول افرین و تعامل گرا با بالندگی سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد بین سبک رهبری تحول افرین با بالندگی سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.