سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محسن صحرایی –
غلامرضا محمودی –
محمدجعفر جوادی –

چکیده:

پژوهش حاضرباهدف بررسی رابطه سبک های تفکروتیپ های شخصیت باانگیزش پیشرفت انجام شده است . شرکت کنندگان ۴۰۰ نفرازدانش آموزان پسردوره راهنمایی شهرتهران بودندکه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدندوبه پرسشنامه های سبک های تفکراسترنبرگ- واگنر،فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت NEO وانگیزش پیشرفت برناردواینر پاسخ دادند.داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه تحلیل شد .یافته های این پژوهش نشان م ی دهد که، ازمیان خرده مقیاس های سبک های تفکر (اجرایی،قانونی وقضاوتی)بین خرده مقیاس های سبک تفکراجرایی و سبک تفکرقضاوتی باانگیزش پیشرفت رابطه مثبت و معناداروجود دارد.امابین خرده مقیاس سبک تفکرقانونگذاری باانگیزش پیشرفت همبستگی یافت نشد.درفرضیه دیگراین پژوهش، بررسی رابطه تیپ های شخصیت وانگیزش پیشرفت دانش آموزان موردتوجه قرار گرفت.یافته ها حاکی از آن است که ازمیان خرده مقیاس های تیپ های شخصیت بین خرده مقیاس روان رنجوری باانگیزش پیشرفت همبستگی منفی وبین خرده مقیاس باوجدان بودن باانگیزش پیشرفت همبستگی مثبت وجودداردوتنهاخرده مقیاس باوجدان بودن قادربه پیش بینی انگیزش پیشرفت دردانش آموزان بود.