مقاله رابطه سبک های یادگیری و صفات شخصیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان انگلیسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک های یادگیری و صفات شخصیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان انگلیسی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک های یادگیری
مقاله صفات شخصیت
مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله دانشجویان
مقاله زبان انگلیسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منشئی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ویسی نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: صفاریان طوسی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی اربابی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوری جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی ارتباط سبک های یادگیری (وابسته به زمینه و نابسته به زمینه) و صفات شخصیت (روان رنجورخویی، برون گرایی، پذیرش، سازگاری و وظیفه شناسی) با پیشرفت تحصیلی انجام شد. جامعه این پژوهش همه دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بودند. برای انجام این پژوهش ۳۶۰ دانشجو (۱۹۶ دختر و ۱۶۴ پسر) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه سبک های یادگیری (التمن، راسکین و ویتکین، ۱۹۷۱) و پرسشنامه صفات شخصیت (کاستا و مک کری، ۱۹۹۲) را تکمیل کردند. یک آزمون محقق ساخته به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی در نظر گرفته شد. یافته ها نشان داد که سبک وابسته به زمینه و وظیفه شناسی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی دار (P£۰٫۰۱)، پذیرش با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی دار (P£۰٫۰۵) و روان رنجور خویی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنی دار داشته است (P£۰٫۰۱). وظیفه شناسی، سبک وابسته به زمینه و پذیرش در یک مدل توانستند ۴۹ درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کنند و نیز سهم وظیفه شناسی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی بیش از سایر متغیرها بود.