مقاله رابطه سبک های تفکر و سازگاری آموزشی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۲۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک های تفکر و سازگاری آموزشی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک های تفکر
مقاله سازگاری آموزشی
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی حیدرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: میرهاشمی مالک
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی حسن پاشا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های تفکر و سازگاری آموزشی انجام شد. نمونه تحقیق شامل ۵۸۱ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی در سال تحصیلی ۸۹-۹۰ بود که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند. برای جمع آوری داده ها از فرم کوتاه پرسش نامه سبک های تفکر استرنبرگ، واگنر و زانگ (TSI-R2-2007) و سازگاری آموزشی بیکر و سریاک (SACQ-1989) استفاده شد. داده ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که: بین سبک های تفکر اجرایی، قضاوت گر، جزیی نگر، آزاد اندیش، سلسله مراتبی و بیرونی با سازگاری آموزشی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش رگرسیون چندگانه نیز نشان داد متغیر سن و سبک های تفکر قضاوت گر، آزاد اندیش و سلسله مراتبی به صورت مثبت و متغییر جنس و سبک های تفکر قانونی، الیگارشی و آنارشی به صورت منفی پیش بین معنادار سازگاری آموزشی هستند. حدود ۱۹ درصد از واریانس سازگاری آموزشی از طریق این متغییرها قابل تبیین است.