مقاله رابطه سبک های تفکر و تیپ های شخصیت با انگیزش پیشرفت در دانش آموزان دوره راهنمایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات روانشناختی از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک های تفکر و تیپ های شخصیت با انگیزش پیشرفت در دانش آموزان دوره راهنمایی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک های تفکر
مقاله تیپ های شخصیت و انگیزش پیشرفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: صحرائی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های تفکر و تیپ های شخصیت باانگیزش پیشرفت انجام شده است. شرکت کنندگان ۴۰۰ نفر از دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های سبک های تفکر استرنبرگ- واگنر، فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت NEO و انگیزش پیشرفت برناردواینر پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که، از میان خرده مقیاس های سبک های تفکر (اجرایی، قانونی و قضاوتی) بین خرده مقیاس های سبک تفکر اجرایی و سبک تفکر قضاوتی با انگیزش پیشرفت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. امابین خرده مقیاس سبک تفکر قانونگذاری با انگیزش پیشرفت همبستگی یافت نشد. در فرضیه دیگر این پژوهش، بررسی رابطه تیپ های شخصیت و انگیزش پیشرفت دانش آموزان مورد توجه قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که از میان خرده مقیاس های تیپ های شخصیت بین خرده مقیاس روان رنجوری با انگیزش پیشرفت همبستگی منفی وبین خرده مقیاس با وجدان بودن با انگیزش پیشرفت همبستگی مثبت وجود دارد و تنها خرده مقیاس با وجدان بودن قادر به پیش بینی انگیزش پیشرفت در دانش آموزان بود.