مقاله رابطه سبک مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی و سلامت روانی دبیران دبیرستان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۲۲۱ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی و سلامت روانی دبیران دبیرستان ها
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک مدیریت مشارکتی
مقاله تعهد سازمانی
مقاله سلامت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخاریان جلاله
جناب آقای / سرکار خانم: شهامت نادر
جناب آقای / سرکار خانم: امیریان زاده مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف تبیین رابطه سبک مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی و سلامت روانی دبیران دبیرستان های شهر داراب انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از تمامی دبیران مدارس متوسطه شهر داراب بود که در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ مشغول به کار بوده اند و تعداد آنها ۲۵۰ نفر که همه آنها مورد استفاده قرار گرفته اند. داده ها از طریق سه پرسشنامه مدیریت مشارکتی با پایایی ۰٫۸۵، تعهد سازمانی با پایایی ۰٫۹۰ و سلامت روان با پایایی ۰٫۸۹ جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی و توصیفی استفاده شده است که در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده که پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج نشان داد که بین سبک مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی و سلامت روان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. از بین ابعاد سبک مدیریت مشارکتی (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل)، مولفه تصمیم گیری معنادار بوده و پیش بینی کننده تعهد سازمانی و سلامت روان می باشد.