مقاله رابطه سبک زندگی با رضایت زناشویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۳۳۱ تا ۳۳۴ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک زندگی با رضایت زناشویی
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک زندگی
مقاله رضایت زناشویی
مقاله دانشجویان متاهل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمیدانی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: نوری ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: شفتی سیدعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش، با هدف تعیین رابطه بین سبک زندگی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه های شهر اصفهان به انجام رسید. پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه های شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ بودند که از میان آن ها ۳۸۳ نفر (۲۷۶ زن، ۱۰۷ مرد) به عنوان نمونه و به صورت خوشه ای تصادفی از ۵ دانشگاه انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ (انریچ، ۱۹۸۶) و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامتی (والکر، ۱۹۹۰) استفاده شد.
داده های حاصل از پرسش نامه ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین سبک زندگی و رضایت زناشویی رابطه معنادار وجود دارد (p<0.01). تحلیل رگرسیون نشان داد سبک زندگی می تواند ۲۰ درصد واریانس رضایت زناشویی را تبیین کند. با توجه به این یافته، می توان از طریق آموزش تغییر سبک زندگی به زوجین کمک کرد تا با اصلاح سبک زندگی خود، باعث غنی سازی زندگی مشترک خود گردند.