مقاله رابطه سبک تفکر و هوش هیجانی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک تفکر و هوش هیجانی دانشجویان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک تفکر
مقاله هوش هیجانی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: استکی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: شهرزاد دماوندی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه سبک تفکر و هوش هیجانی دانشجویان علوم انسانی سال ۸۹-۸۸ دانشگاه دولتی شیراز بود. روش: بدین منظور، نمونه ای به تعداد ۲۰۱ نفر، از طریق روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی شوت (۱۹۹۸) و پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ-واگنر(۱۹۹۱) اطلاعات جمع آوری شد. داده های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی (مرکزی و پراکندگی) و آمار استنباطی (آزمون t، آزمون f، ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون) مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که ۱) بین سبک های تفکر و هوش هیجانی دانشجویان رابطه وجود دارد، ۲) سبک های تفکر می تواند هوش هیجانی دانشجویان را پیش بینی کند. نتیجه گیری: آموزش سبک های تفکر ممکن است باعث بهبود هوش هیجانی شود.