مقاله رابطه سبک اسناد و خودتنظیمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۳۵۰ تا ۳۶۲ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک اسناد و خودتنظیمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک اسناد
مقاله خودتنظیمی
مقاله مسوولیت پذیری
مقاله دانشجویان پرستاری و مامایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آهنچیان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارفع فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بهمن آبادی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از عوامل موثر در کارآمدی افراد در تمامی حوزه های آموزشی، شغلی و خانوادگی، برخورداری از مهارت های خودتنظیمی است. هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک های اسناد و خودتنظیمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود.
روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه پژوهش آن شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ بود. از این جامعه با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های سبک اسناد سلیگمن و سینگ و پرسشنامه خودتنظیمی عمومی میلر و براون جمع آوری شد. داده ها با استفاده ازآمار توصیفی و آزمون های رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: از بین سه سبک اسناد درونی، پایدار و کلی تنها سبک اسناد درونی قادر به پیش بینی بعد اجرا و برنامه ریزی خودتنظیمی بود (p<0.01) و هیچ یک از سبک های اسناد نتوانستند بعد تحقیق و ارزیابی خودتنظیمی را پیش بینی کنند (p<0.05) همچنن یافته ها نشان داد که بین دو گروه از دانشجویان دختر و پسر در سبک های اسناد درونی (p<0.01، ۰٫۴۱=F(139,1)) پایدار (p<0.001، ۰٫۱۲=F(139,1)) و کلی (p<0.001، ۰٫۰۰۶=F=(139,1)) تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: یکی از نیازهای مبرم جامعه پزشکی برخورداری از پرستاران و ماماهای مسوول، متعهد، خودتنظیم و برخوردار از سبک اسناد درونی است. بنابراین تدارک فضاهای آموزشی در دانشکده مامایی و پرستاری که راهنما و هادی این گروه از دانشجویان در جهت سبک های اسنادی موثر در ارتقای سطح خودتنظیمی باشند، می تواند مفید باشد.