سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ملیحه نعمتی نژاد – دبیر ریاضی در آموزش و پرورش زاهدان و کارشناسی ارشد آموزش ریاضی
یحیی کاظمی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبکهای تفکر معلم ریاضی و میزان استفاده او از روشهای تدریس فرایند محور می باشد. این پژوهش در پی این است که کدام یک از سبک های تفکر بیشتر می تواند میزان استفاده از روش تدریس فرایند محور توسط معلمان ریاضی را پیش بینی کند. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه معلمان ریاضی شهر زاهدان هستند که از بین آنها ۱۰۳ نفر معلم به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند که از این میان ۵۵ نفر زن و ۴۸ نفر مرد می باشند. این معلمان با استفاده از پرسشنامه های سبک تفکراسترنبرگ و روش تدریس فرایند محور محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند، در تجزیه و تحلیل داده ها، برای تعیین رابطه بین متغیرها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد همچنین با استفاده از روش تحلیل رگرسیون گام به گام متغیر های پیش بینی کننده ی روش تدریس فرایند محور مشخص شدند. نتایج نشان داد که بین سبکهای تفکر قانون گذار ، اجرایی، قضایی، برون گرا، آزاد اندیش، کلی نگر و محافظه کار با میزان استفاده از روش تدریس فرایند محور در معلمان ریاضی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که برای معلمان ریاضی مرد بیشترین عامل پیش بینی کننده روش تدریس فرایند محور، سبک تفکر آزاد اندیش و برای معلمان زن سبک تفکر قضایی می باشد.