مقاله رابطه سبکهای یادگیری شناختی (وابسته به زمینه و مستقل از زمینه) و تفکر انتقادی با خودکارآمدی در دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در تحقیقات روانشناختی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: رابطه سبکهای یادگیری شناختی (وابسته به زمینه و مستقل از زمینه) و تفکر انتقادی با خودکارآمدی در دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک های یادگیری
مقاله تفکر انتقادی
مقاله باورهای خودکارآمدی
مقاله دانش آموزان دبیرستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کدیور پروین
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت طاووسی محترم
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده فرح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه سبکهای یادگیری (وابسته به زمینه ومستقل از زمینه) و تفکر انتقادی با باورهای خودکارآمدی در دانش آموزان دبیرستانی انجام گرفت. شناسایی سهم سبک یادگیری و تفکر انتقادی در باورهای خودکارآمدی دانش آموزان نیز از دیگر اهداف این پژوهش بود. نمونه آماری این پژوهش متشکل از ۲۰۰ دانش آموز دختر سال اول دبیرستان درسال تحصیلی ۸۸-۸۹ در منطقه ۱۰ تهران بود که به روش نمونه برداری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای اندازه گیری سبک های یادگیری از آزمون گروهی اشکال نهفته (GEFT)، برای ارزشیابی تفکر انتقادی از آزمون سنجش مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTST) و جهت اندازه گیری متغیر باورهای خودکارآمدی عمومی (GES) استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به کار گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین تفکر انتقادی و باورهای خودکارآمدی همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بین سبکهای یادگیری و باورهای خودکارآمدی نیز رابطه مثبت معنادار مشاهده شد. افزون بر آن، یافته ها نشان دادندکه تفکر انتقادی بیش از سبک های یادگیری می تواند باورهای خودکارآمدی در دانش آموزان را پیش بینی کند. در عین حال مشخص شد که همبستگی بین سبکهای وابسته به زمینه و خودکارآمدی بیش از همبستگی بین سبکهای مستقل از زمینه و خود کارآمدی است.