مقاله رابطه سبک های هویت و مسوولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۲۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک های هویت و مسوولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله شهر تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسوولیت پذیری
مقاله سبک های هویتی
مقاله دوره نوجوانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی نفیسه
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدشهاب الدین
جناب آقای / سرکار خانم: کاکایی یزدان
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی آریا علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پیشرفت تحصیلی به عنوان یک تکلیف مهم برای نوجوانان تحت تاثیر عوامل متعدد فردی و اجتماعی قرار دارد. بر اساس نتایج پژوهش های پیشین، سبک های هویت و مسوولیت پذیری به عنوان سازه های روانشناختی دو دسته از این عوامل هستند که در دوره نوجوانی تاثیر مهمی بر رفتار فرد می گذارند. منظور از سبک های هویت ترکیب مهارت ها، جهان بینی و همانندسازی های دوران کودکی است که به صورت یک کل منسجم و منحصربه فرد درمی آید که برای نوجوانان احساس تداوم گذشته و جهت گیری برای آینده را فراهم می کند. منظور از مسوولیت پذیری نیز تعهد و مسوولیتی است که فرد نسبت به خودش (عقاید، ارزش ها، وظایف شغلی و خانواده)، دیگران و اجتماع دارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های هویت و مسوولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی در نوجوانان دختر و پسر ۱۵ تا ۱۸ ساله شهر تهران است.
روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل در مقاطع تحصیلی اول، دوم و سوم دبیرستان های دولتی منطقه ۳ شهر تهران در سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷ در رشته های علوم ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی می باشند (مجموع ۴۶۷۶ نفر). روش نمونه گیری این پژوهش خوشه ای چندمرحله ای بوده و در نهایت از هر گروه پسر و دختر در هر پایه تحصیلی ۱۰۰ نفر به تصادف انتخاب شدند (مجموع ۶۰۰ نفر). ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از پرسش نامه سبک های هویت برزونوسکی (ISI-6G)، مقیاس مسوولیت پذیری در پرسش نامه روانی کالیفرنیا (CPI-R) و معدل درسی دانش آموزان.
یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش در کل نمونه از چهار متغیر پیش بین یعنی سه خرده مقیاس سبک های هویت (اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم/ اجتنابی) و مسوولیت پذیری، فقط دو خرده مقیاس سبک هویت یعنی سبک اطلاعاتی و هنجاری و متغیر مسوولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار داشته و خرده مقیاس دیگر سبک هویت یعنی سردرگم/ اجتنابی با پیشرفت تحصیلی رابطه نداشت. همچنین در گروه پسران هر سه این متغیر با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار داشتند اما در گروه دختران مسوولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار نداشت.
بحث: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سبک های هویتی و مسوولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان دبیرستانی رابطه وجود دارد و رابطه بین سبک های هویتی و مسوولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی تابع جنس است.