سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد کارکن – دانشجوی دکتری سازه
فرزاد شهابیان مقدم – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین پژوهش با بهره جویی از معادلات حاکم برتیرهای با نگره ی اولر ـ برنولی و روش اجزای محدود ابتدا یک جز تیری سه گرهی رابطه سازی میگردد درهرگره این جز یکدرجه آزادی دورانی و یک درجه آزادی انتقالی وجود دارد که در مجموع این جز دارای شش درجه آزادی میب اشد با بدست آوردن تابع های درون یاب برای این جز تیری سه گرهی ماتریس سختی و همچنین ماتریس جرم ان بصورت صریح محاسبه م یشود درادامه معادلات دینامیکی حاکم برارتعاش ازاد تیر بصورت ماتریسی رابطه سازی میگردد با بهره جویی از روابط بدست آمده تحلیل مودال و ارتعاش آزاد تیر انجام می شود با مقایسه نتایج بدست آمده از این روش با نتایج دیگر پژوهشگران کارایی و دقت بسیاربالای جز سه گرهی پیشنهادی به اثبات می رسد.