سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرالله رخشانی مهر – دانشجوی دکتری سازه
محمدرضا اصفهانی – استاددانشگاه فردوسی مشهد
سیدروح الله موسوی – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

مقاومت پیوستگی موضعی و مدول تغییر مکان پارامترهایی هستند که به وسیله آنها می توان مقاومت پیوستگی وصله درنمونه های تیری وصله دار را پیدا کرد تنش پیوستگی موضعی حداکثر تنش معادل ترک خوردگی و شکاف پوشش بتن می باشد که از آزمایش بیرون کشیدگی با برون مرکزی بدست می آید از انجا که تنش پیوستگی درطول وصله غیریکنواخت می باشد باید اثرتوزیع واقعی تنش درطول وصله درنظر گرفته شود برای تعیین توزیع واقعی تنش پیوستگی به مدول تغییر مکان نیاز است این پارامتر مدول سکانت تنش پیوستگی درمقابل لغزش آرماتور است که براساس آزمایشهای بیرون کشیدگی بدون برون مرکزی بدست می آید دراین مقاله روابطی برای تعیین مقاومت پیوستگی موضعی و مدول تغییر مکان آرماتورهای frp ارایه می شود.