سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید یعقوبی – دانشجوی دکتری سازه- دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی رزاز – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه- دانشگاه فردوسی مشهد
حسن حاجی کاظمی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دیوار برشی کوپل یک سیستم سازه ای قابل استفاده در سازه های با قابهای مهاربندی فولادی است. با استفاده از روابط تعادل میان نیروهای داخلی و اینرسی در هر لحظه از زمان و بکارگیری اصل کار مجازی، معادله حرکت تحریک پایه برای دیوار برشی کوپل محاسبه م یگردد. با بهره جویی از معادله تحریک و تابع شکل تقریبی سازه، نیروهای استاتیکی معادل در دسترس قرار می گیرد. سپس، تابع لنگر ناشی از حداکثر نیروهای استاتیکی معادل در ارتفاع سازه بدست می آید. با داشتن تابع لنگر و استفاده از معادله دیفرانسیل حاکم بر دیوار کوپل، معادله نیروی محوری در دیوارهای، جریان برش د رمحیط اتصالی و تغییر مکان بالای سازه نتیجه می شوند. معادله دیفرانسیل حاکم بر دیوار کوپل با فرض جایگزینی محیط پیوسته معادل بجای تیرهای رابط به دست آمده است. در پایان، برای سازه های ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ طبقه، پاسخ های بدست آمده از روش تقریبی پیشنهادی با نتایج آنالیز نرم افزار Abaqus مقایسه می شوند.