سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس معلمی اوره – دانشگاه آزاد شهرضا
محمد کارکن – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله یک جزدوگروهی برای تحلیل ارتعاش آزاد تیرتیموشنکو پیشنهاد شده است میدان جابجایی این جز ازدرجه سوم و میدان دوران آن ازدرجه دوم انتخاب شده است همچنین کرنش برشی جز نیز مقداری ثابت فرض شده است با نوشتنکارمایه کل تیروایستاکردن آن نسبت به کرنش برشی تابع هایدوران یاب برای میدان جابجایی و دوران تیر به صورت دقیق محاسبه میشود با بهره جویی ازاین تابع های درون یاب ماتریس سختی تیر محاسبه میشود درادامه با نوشتن معادلات حاکم برارتعاش آزاد تیر به ترتیب ماتریس سختی و ماتریس جرم جز پیشنهادی نیز محاسبه میشود.