مقاله رابطه ساده و چندگانه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نوآوری اداری در دانشگاه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۸۷۰ تا ۸۷۷ منتشر شده است.
نام: رابطه ساده و چندگانه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نوآوری اداری در دانشگاه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی استان اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارکرد
مقاله مدیریت استراتژیک
مقاله منابع انسانی
مقاله نوآوری سازمانی
مقاله دانشگاه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: یارمحمدیان محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی پور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: بختیارنصرآبادی حسنعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه نیروی انسانی مهم ترین مزیت رقابتی برای سازمان ها محسوب می شود. بنابراین مدیران دانشگاه ها بایستی آگاه باشند که چگونه با این عامل استراتژیک برخورد کنند و استفاده هر چه موثرتر از این مزیت رقابتی را بیاموزند. اما برای رویارویی با عدم اطمینان و پاسخ به محیط خارجی و یا نفوذ بر آن، نوآوری ابزاری ارزنده محسوب می شود. هدف این مطالعه، تعیین رابطه ساده و چندگانه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی با نوآوری اداری در دانشگاه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی استان اصفهان بود.
روش بررسی: نوع مطالعه، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی استان اصفهان (۱۸۳۰ نفر) بود که با روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی (۴۸۰ نفر) انتخاب شدند. ابزار تحقیق، شامل پرسش نامه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و پرسش نامه نوآوری اداری بود. پرسش نامه ها از نظر روایی صوری و محتوایی تایید شد و پایایی آن ها با استفاده از ضریب Cronbach’s alpha محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت.
یافته ها: میانگین نمرات کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نمرات نوآوری اداری در دانشگاه های دولتی استان کمتر از حد متوسط بود. از طرفی، بین کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی با نوآوری اداری همبستگی چندگانه معنی داری وجود داشت. ضرایب بتا بین کلیه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نوآوری اداری از نظر آماری معنی دار بود و ضریب تورم واریانس برای متغیرهای پیش بین حداقل
۱٫۳۳ تا ۲٫۷۵ بود که نشان می دهد بین آن ها هم خطی وجود نداشته و مدل رگرسیون معنی دار بوده است. نظرات اعضا در خصوص رابطه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی با نوآوری اداری بر حسب مشخصات دموگرافیک یکسان بود.
نتیجه گیری: سازمان های آموزشی، با اتخاذ کارکردهای منابع انسانی مناسب می توانند زمینه ظهور نوآوری سازمانی را فراهم نمایند.