سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم یعقوب زاده – کارشناس ارشد علوم تربیتی

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ساده و چندگانه جهت گیری مذهبی و نماز با سلامت روان پرداخته است. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بودند که از میان آنها نمونه ای به حجم ۳۱۲ نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید. شرکت کنندگان پرسشنامه های جهت گیری مذهبی و سلامت روان (GHQ) را تکمیل نمودند، داده های دریافتی با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار آماری (SPSS19) انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد که جهت گیری مذهبی درونی و خواندن مستمر نماز با سلامت روان ارتباط معنادار دارد (P<0/001). همچنین جهت گیری مذهبی درونی و خواندن نماز مستمر قادر به پیش بینی سلامت روان هستند. با توجه به یافته این پژوهش می توان گفت که جهت گیری مذهبی و خواندن مستمر نماز در سلامت روان عامل هایی مؤثر هستند.