سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سحر صفرزاده – دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مریم شاهنده –

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ساده و چندگانه بین کمروئی، ترس از موفقیت و کمال گرایی در دانشجویان دخترشهر اهواز بود. نمونه آماری ۱۲۰ نفر بودند که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه کمرویی، ترس از موفقیتFOSS) و کمال گرایی اهواز، استفاده شد. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییری در سطح معناداری p<0/000 نشان داد که در دانشجویان دختر بین کمروئی با ترس از موفقیت و کمال گرایی رابطه معنادار وجود دارد و همچنین بین این سه مؤلفه، رابطه چندگانه معنادار دیده می شود. در عین حال از بین متغیرهای پیش بین، متغیر ترس از موفقیت پیش بینی کننده مناسبتری برای متغیر ملاک کمروئی می باشد