مقاله رابطه ساده و چندگانه بین سبک های تفکر و انگیزه پیشرفت دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: رابطه ساده و چندگانه بین سبک های تفکر و انگیزه پیشرفت دانشجویان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک های تفکر
مقاله انگیزه پیشرفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده ادملایی رجبعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از پژوهش بررسی رابطه ساده و چندگانه بین سبک های تفکر و انگیزه پیشرفت دانشجویان بود.
روش: روش پژوهش به کار رفته در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه تحقیق شامل ۲۳۰ نفر از دانشجویان پسر دانشگاه مازندران بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. برای سنجش متغیرهای مورد نظر از آزمون سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمانز (AMQ) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک های تفکر قانونی، قضایی، کلی، جزئی، آزاد اندیش، سلسله مراتبی، سلطنتی، آنارشیستی و درونی با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت معنادار و بین سبک های تفکر اجرایی، محافظه کار و بیرونی با انگیزه پیشرفت رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین بین سبک تفکر آلیگارشیستی و انگیزه پیشرفت رابطه معناداری مشاهده نشد. علاوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که ضریب همبستگی چندگانه بین سبک های تفکر و انگیزه پیشرفت MR=0.60 می باشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که سبک های تفکر در مجموع ۳۶ درصد از واریانس انگیزه پیشرفت را تبیین می کنند.