مقاله رابطه ساختار قدرت در خانواده با خود پنداره و سلامت روانی زنان معلم مقطع ابتدایی شهر داراب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۴۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: رابطه ساختار قدرت در خانواده با خود پنداره و سلامت روانی زنان معلم مقطع ابتدایی شهر داراب
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار قدرت
مقاله خانواده
مقاله خودپنداره
مقاله سلامت روانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخش فرح
جناب آقای / سرکار خانم: معین لادن
جناب آقای / سرکار خانم: سهامی سوسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق ،بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با خود پنداره و سلامت روانی زنان معلم مقطع ابتدایی شهر داراب بود روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه معلمان متاهل زن مدارس دوره ابتدایی شهر داراب در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ و نمونه پژوهش شامل ۱۵۰ نفر از معلمان متاهل دوره ابتدایی شهر داراب است که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش سه پرسش نامه است که عبارتند از: ۱- پرسش نامه ساختار قدرت در خانواده، ۲-پرسش نامه خود پنداره کماساراسوت (SCQ)، -۳ پرسش نامه سلامت عمومی(GHQ) . تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش در دو سطح آمارتوصیفی و آماراستنبا طی صورت می گیرد که در سطح آمار توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار، و در سطح آمار استنبا طی از همبستگی و رگرسیون چند متغیری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین ساختار قدرت در خانواده و خود پنداره رابطه مثبت و معناداری در سطح (P<0.01 و r=0.625) وجود دارد ولی بین ساختار قدرت در خانواده و سلامت روانی رابطه منفی و معناداری در سطح (P<0 و r=0.328) وجود دارد هم چنین سایر مولفه های ساختار قدرت در خانواده (حوزه قدرت زن و شوهر، روابط قدرت در خانواده) می تواند سلامت روانی و خودپنداره را پیش بینی نماید.