مقاله رابطه ساختار سازمانی با اثربخشی سازمانی و توانمندسازی در بین کارکنان آموزش و پرورش نواحی شهرستان شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۷ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: رابطه ساختار سازمانی با اثربخشی سازمانی و توانمندسازی در بین کارکنان آموزش و پرورش نواحی شهرستان شیراز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سازمانی
مقاله اثربخشی سازمانی
مقاله توانمندسازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی عباداله
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر مجید
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی محمدامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر تبیین رابطه ساختار سازمانی با اثربخشی سازمانی و توانمندسازی در بین کارکنان آموزش و پرورش نواحی شهرستان شیراز بوده که با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداری نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد و نمونه آماری پژوهش کارکنان ناحیه ۱ و ۴ می باشند که به شیوه تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها از سه پرسش نامه ساختار سازمانی (ورعی) توانمندسازی (شورت و راینهارت) و اثربخشی (هرسی بلانچارد) استفاده گردید. جهت تعیین حجم نمونه ۱۴۱ نفر از جدول مورگان و گرجسی به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که بین ساختار سازمانی و ابعاد آن با اثربخشی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین بین ابعاد توانمندسازی با اثربخشی رابطه معنی داری وجود دارد.