مقاله رابطه زبان دین و صدق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اندیشه دینی از صفحه ۲۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: رابطه زبان دین و صدق
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صدق
مقاله نظریه مطابقت
مقاله نظریه انسجام
مقاله نظریه پراگماتیستی
مقاله صدق پذیری زبان دین
مقاله حجیت باورهای دینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی شاهرودی سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: فخارنوغانی وحیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از پرسش های اساسی که در حوزه زبان دین در خور طرح است پرسش از صدق زبان دین است. این مساله از منظر متفکران دینی، حایز اهمیت است، چراکه اعتقادات و باورهای دینی مومنان برگرفته از آموزه ها و گزاره هایی است که در زبان دین بیان شده است و از منظر معرفت شناسی، حصول معرفت در پرتو احراز صدق باورها امکان پذیر است. علاوه بر این، از منظر ایمان دینی، وقوع گزاره های کاذب در زبان دین با علم مطلق و خیرخواهی خداوند ناسازگار است. در این نوشتار، ضمن مرور اجمالی نظریه های صدق، مساله صدق زبان دین در سه محور کلی«قابلیت اتصاف زبان دین به صدق»، «امکان دست یابی به صدق زبان دین در مرتبه فهم بشری» و «معیار و ملاک حجیت باورهای دینی در صورت عدم امکان دست یابی به صدق» مورد بررسی قرار گرفته است.