سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

وحید ترکاون – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
عسگر پاک مرام – استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده:

روش پژوهش ازنوع-همبستگی و علی پس رویدادی است. روش آزمون فرضیه ها، رگرسیون خطی چند متغیره با نوع داده هایتابلویی(پانل) است. از نرم افزارExcel برای محاسبات متغیر ها و از نرم افزارهای نسخه Eviews 7 و SPSS نسخه ۱۸ برای تحلیل و برآورد مدل ها و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که بین ریسک حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.همچنین، نتایج پژوهش نشان میدهد از متغیرهای کنترلی وارد شده در مدل، بین متغیر های کنترلی تعداد اعضاء هیئت مدیره،نوع حسابرس، پیچیدگی کار حسابرس و نرخ تورم با حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی رابطه معنی دار و مثبتی وجوددارد. همچنین، بین دو متغیر کنترلی شامل نسبت اعضاء غیرموظف و نوع اظهار نظر حسابرس با حق الزحمه حسابرسی رابطهمنفی و معنی داری مشاهده می شود. همچنین، با وارد کردن متغیر تعدیل کننده حسابرس داخلی بر رابطه ریسک عدم کشف وحق الزحمه حسابرسی، تاثیر ریسک بر حق الزحمه حسابرس مثبت و معنی دار می باشد.در کل یافته های پژوهش نشان می دهد که ریسک عدم کشف بر حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی تاثیر مثبتی دارد.