سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نعمت اله کمانی – زمین کارشناسی ارشد شناسی، شرکت سپاسد، کارگاه رودبار لرستان
مرتضی بیرانوند – کارشناسی معدن، شرکت سپاسد، کارگاه رودبار لرستان
حبیب الله یعقوبی – کارشناسی زمین شناسی

چکیده:

سیستمهای طبقهبندی تجربی مانندRMR و Q در بسیاری از مطالعات ژئوتکنیکی و پایداری توده سنگ در مناطق روباز ( دامن ههای سنگی) ، تونلها و معادن مورد استفاده قرار میگیرند. با استفاده از این شاخصها، دید کلی از وضعیت توده سنگ،پارامترهای شکلپذیری و پارامترهای مورد نیاز برای محاسبات تحلیلی حاصل میشود. در به کارگیری این سیستمها نیاز به دادههای ژئومکانیکی نیست که اغلب دسترسی و جمعآوری تمامی این دادهها با صرف وقت، هزینه و مشکلات دیگری همراه است ( به ویژه در طبق هبندیQ هدف از این تحقیق، ایجاد رابطه رگرسیونی بین شاخصهایRMR و Q و استخراج رابطه پیشنهادی با دقت بالا در سنگهای رسوبی سازند دالان است. برای نیل به این هدف، دادهها به دو دسته آموزشی و تست تقسیم شده است. دادههای آموزشی برای ایجاد رابطه رگرسیونی و دادههای تست برای صحهگذاری و اعتبارسنجی رابطه پیشنهادی بهکار گرفته شدهاند. نهایتا با استفاده از تحلی لهای آماری نشان داده شد که رابطه پیشنهادی در منطقه مورد مطالعه برای دادههایتست دارای دقت و نتایج قابل قبولی است. با توسعه این مدل در مناطق مشابه میتوان با استفاده از یک شاخص، شاخص دیگر را به راحتی و با دقت بالا استخراج کرد.